زیر گـلدانهـای گرد چرخــدار و ســاده
چرخهای زیرگلدانی های چرخدار دارای مغزی فلزی بوده و از استحکام زیادی برخوردار است.

C-315 / C- 319Z-311 / Z - 319