Rosemary Flower Pots

Rosemary Flower Pots
گلدانهـای رزمـاری
طراحی جدید با ظرافتی خاص ، این محصول دارای نرده آویز می باشد و قابلیت استفاده در فضای خارجی را دارا می باشد.

ZF-263

L:54cm , W:27cm , H:20cm , V:14lit
COST: