Benjamin Flower Pots

Benjamin Flower Pots
گلدانهـای گـرد بنجـامیـن
در رنگ های متنوع هماهنگ با هر نوع دکوراسیون این محصول دارای نرده آویز می باشد و قابلیت استفاده در فضای خارجی را دارد.

F-311

:17cm , H:15.5cm , V:1.6lit
COST:

F-312

:20cm , H:17.5cm , V:2.8lit
COST:

F-313

:25cm , H:22cm , V:5lit
COST:

F-314

:28.5cm , H:25cm , V:8.6lit
COST:

F-315

:33.5cm , H:28cm , V:12lit
COST:

F-316

:40cm , H:35cm , V:22.5lit
COST:

F-317

:46cm , H:42cm , V:38.2lit
COST:

F-318

:56cm , H:50cm , V:60lit
COST:

F-319

:63cm , H:64cm , V:85lit
COST: